Regulamin Barca Academy


 1. Każdy zawodnik Barca Academy zobowiązany jest godnie reprezentować szkołę zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik, który uczęszcza do Barca Academy ma kategoryczny zakaz gry w innych Klubach Piłkarskich.

 3. Każdy zawodnik szkoły zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym szkoła zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym campy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki i zgrupowania.
 4. Każdego zawodnika szkoły obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
 5. Zawodnicy szkoły zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 6. Zawodnicy przyjęci do szkoły zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego Barca Academy zatwierdzonego przez władze szkoły. W jego skład wchodzą:
  - piłka 
  - getry
  - koszulka i spodenki treningowe
  - koszulka i spodenki meczowe
  - dres treningowy
  - ortalion.
 7. Każdy zawodnik szkoły zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego Barca Academy tylko i wyłącznie podczas zajęć treningowych w szkole.
 8. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością szkoły należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 9. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez Barca Academy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 10. Zawodnicy przyjęci do szkoły powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 11. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 12. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce koordynator centrum, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 14. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 15. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 16. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć treningowych.
 17. Opłaty:
  Miesięczne opłaty za prowadzenie szkolenia piłkarskiego oraz darowizna z przeznaczeniem opłaty licencyjnej na rzecz FC Barcelona są opłatami stałymi, dlatego też ilość zajęć w miesiącu nie ma wpływu na wysokość kwoty.
  - o
  płatę za prowadzenie szkolenia piłkarskiego w wysokości 200 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień - czerwiec) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Barca Academy. Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5
  - darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej na rzecz FC Barcelona w wysokości 50 zł miesięcznie (za miesiące wrzesień - czerwiec) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Barca Academy. Darowiznę wpłacać należy z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5 listopada).
  W tytule przelewu należy wpisać: "Imię, Nazwisko, data urodzenia, nazwę zespołu, nazwę centrum (np.Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata za prowadzenie szkolenia oraz darowizna, a także tytuł przelewu tj. "opłata za szkolenie i darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej" (jeśli wpłaty dokonywane są jednym przelewem ) lub odrębnie "opłata za szkolenie" lub "darowizna z przeznaczeniem na pokrycie opłaty licencyjnej" (jeśli opłaty dokonywane są oddzielnie ).
  Opłata wpisowa w okresie wakacyjnym w wysokości 125 zł (za miesiące lipiec - sierpień) należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Barca Academy.
  Opłata wpisowa pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za lipiec płacimy do 5 lipca).
  W tytule przelewu należy wpisać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia , nazwę zespołu, nazwę centrum (np.Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest opłata wpisowa".
 18. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w projektach realizowanych przez WM-Sport Sp. z o.o.: Barca Academy, Barca Academy Kids, Escola Varsovia, przyznana jest zniżka za czesne w wysokości 25%.
 19. W przypadku braku wpłaty czesnego, Barca Academy zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora centrum o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 20. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Barca Academy jest dobrowolne, dlatego też zarząd szkoły będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.
 21. Barca Academy w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie campy szkoleniowe na terenie kraju, w których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w szkole.
 22. Zadatek wpłacony za udział w campach szkoleniowych nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.
 23. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Barca Academy stosownych decyzji, w tym wydalenia z akademii Barca Academy.
 24. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z dokonaniem elektronicznej rejestracji dziecka na stronie fcbescola.pl w zakładce "zapisy". Dokonanie rejestracji stanowi akceptację regulaminów oraz zawarcie cywilno-prawnej umowy pomiędzy prawnymi opiekunami dziecka a WM-Sport Sp. z o.o. - prowadzącym szkołę Barca Academy.
 25. Dokonując zapisu i rejestracji dziecka do Barca Academy, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach z piłki nożnej i jednocześnie zaświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Patronat

          

 

   


Partnerzy