Regulamin wewnętrzny

Barca Academy - obok szkolenia piłkarskiego - będzie promować uniwersalne wartości dobrego zachowania. Dzieci będą poznawać na boisku i poza nim zasady sportowej integracji, tolerancji, szacunku, solidarności i przyjaźni.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Barca Academy oraz w celu pogłębienia Wszechstronnej edukacji naszych uczniów, prezentujemy następujące zasady wewnętrznego postępowania.


 1. Udział w zajęciach i grach jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników. Jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub grach, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem. Punktualność jest dobrą cechą naszego życia i powinna być dobrą cechą podczas uczęszczania do naszej szkoły. Spóźnienie lub nieobecność w zajęciach treningowych odbije się negatywnie na organizacji treningu i cotygodniowym meczu.
 2. Miejmy szacunek dla kolegów z naszej drużyny, jak i reszty uczniów w Barca Academy. Szanujmy wszystkich trenerów i pracowników technicznych pracujących w Barca Academy. Szanujmy rywali z zespołów przeciwnych podczas meczów. Pamiętajmy, że na boisku nie ma wrogów, ale są partnerzy, z którymi dzielimy ich zafascynowanie grą w piłkę nożną. Okazujmy nasze pozytywne nastawienie dla publiczności niezależnie, jakiemu zespołowi ona kibicuje. Na boisku przestrzegajmy zasad gry. Traktujmy zajęcia, jako grę, w której wszyscy w przyjacielski sposób, cieszymy się z wysiłku i przygody sportowej, w jakiej uczestniczymy. Szanujmy też obiekty sportowe, na których mamy zajęcia jak też cały sprzęt sportowy.
 3. Wszyscy, którzy jesteśmy częścią, Barca Academy zwracajmy uwagę na nasz język i na nasz wygląd. Nie pozwalajmy sobie na brzydkie słowa. Nie nośmy strojów szkół i organizacji sportowych, innych niż Barca Academy. Podczas zajęć treningowych nośmy podciągnięte getry i koszulki włożone w spodenki sportowe. Dbajmy o nasz wygląd. Dbajmy o higienę osobistą, dlatego po każdym treningu i meczu, (jeżeli istnieje taka możliwość) konieczny jest prysznic. Korki i buty sportowe zawsze muszą być czyste ( czyścimy je poza szatnią).
 4. Pamiętajmy, że piłka nożna jest sportem zespołowym, więc postawa i wysiłek wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Zachęcajmy kolegów do dobrego zachowania, pomagajmy kontuzjowanym i dzielmy z nimi chwile radości wspierając ich też w trudnych sytuacjach. Dlatego radość ze strzelanych bramek powinna być nacechowana szacunkiem tak byśmy nigdy - poprzez zbędne gesty - nie lekceważyli przeciwnika ani kolegów z naszego zespołu.
 5. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy uczniowie powinni, więc działać zespołowo i zawsze razem. Nie powinni opuszczać zajęć bez specjalnego zezwolenia trenera.
 6. Uczestnik Barca Academy wita się z każdym kolegą z tej szkoły przez uścisk dłoni. W ten sam sposób wita - na znak szacunku - wszystkich dorosłych pracujących w szkole.
 7. Zawsze w widoczny sposób dziękujemy naszym sympatykom i kibicom, ale i też pozdrawiamy kibiców innych drużyn i całą publiczność. 
 8. Będą brane pod uwagę wyniki ucznia w szkole podstawowej do jakiej uczęszcza. W tym celu pod koniec trymestru rodzice lub uczestnik Barca Academy dostarczy trenerowi fotokopię ocen jakie uzyskał w szkole podstawowej, by pomogły one do podjęcia optymalnych rozwiązań szkoleniowo-wychowawczych.
 9. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje kary, takie jak zwykłe ostrzeżenia, czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy uczestników Barca Academy, w zależności od wagi przewinienia. Do norm dyscyplinarnych Barca Academy należeć też mogą specjalne spotkania z rodzicami.

Regulamin Barca Academy


 1. Każdy zawodnik Barca Academy zobowiązany jest godnie reprezentować szkołę zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik, który uczęszcza do Barca Academy ma kategoryczny zakaz gry w innych Klubach Piłkarskich.

 3. Każdy zawodnik szkoły zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym szkoła zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym campy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki i zgrupowania.
 4. Każdego zawodnika szkoły obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
 5. Zawodnicy szkoły zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 6. Zawodnicy przyjęci do szkoły zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego Barca Academy zatwierdzonego przez władze szkoły. W jego skład wchodzą:
  - piłka
  - getry
  - koszulka i spodenki treningowe
  - koszulka i spodenki meczowe
  - dres treningowy
  - ortalion.
 7. Każdy zawodnik szkoły zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego Barca Academy tylko i wyłącznie podczas zajęć treningowych w szkole.
 8. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością szkoły należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 9. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez Barca Academy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 10. Zawodnicy przyjęci do szkoły powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 11. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 12. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce koordynator centrum, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 14. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 15. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 16. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć treningowych.
 17. Opłaty:

  Opłata za prowadzenie szkolenia piłkarskiego oraz program rozwoju wynosi 250 złotych w miesiącach wrzesień-czerwiec, a w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) 125 złotych. 
  Opłaty należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto danego centrum Barca Academy. Opłata pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za kwiecień płacimy do 5 kwietnia). W tytule przelewu należy wpisać: "Imię, Nazwisko, data urodzenia, nazwę centrum (np. Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata za prowadzenie szkolenia oraz fundusz rozwoju.

 18. W przypadku braku wpłaty czesnego, Barca Academy zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora centrum o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 19. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Barca Academy jest dobrowolne, dlatego też zarząd szkoły będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.
 20. Barca Academy w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie campy szkoleniowe na terenie kraju, w których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w szkole.
 21. Zadatek wpłacony za udział w campach szkoleniowych nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.
 22. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Barca Academy stosownych decyzji, w tym wydalenia z akademii Barca Academy.
 23. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z dokonaniem elektronicznej rejestracji dziecka na stronie fcbescola.pl w zakładce "zapisy". Dokonanie rejestracji stanowi akceptację regulaminów oraz zawarcie cywilno-prawnej umowy pomiędzy prawnymi opiekunami dziecka a WM-Sport Sp. z o.o. - prowadzącym szkołę Barca Academy.
 24. Dokonując zapisu i rejestracji dziecka do Barca Academy, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach z piłki nożnej i jednocześnie zaświadcza, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Patronat

          

 

   


Partnerzy