Regulamin zajęć - jęz. hiszpański

 1. Każdy uczeń FCB Escola Varsovia zobowiązany jest godnie reprezentować szkołę zarówno podczas zajęć nauki języka jaki i w życiu codziennym.
 2. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności. W związku z tym szkoła zapewnia organizację 10-miesięcznych zajęć z zakresu nauki języka hiszpańskiego.
 3. Każdego ucznia szkoły obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach nauki języka hiszpańskiego.
 4. Uczniowie szkoły zobowiązani są do dbania o przybory i przyrządy znajdujące się w klasach, gdzie odbywają się lekcje.
 5. Uczniowie zajęć językowych prowadzonych przez FCBEscola Varsovia zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczyciela dotyczących sposobu realizacji jednostki lekcyjnej trwającej 60 minut.
 6. FCB Escola Varsovia zapewnia materiały do nauki języka hiszpańskiego.
 7. Zawodnicy przyjęci do szkoły powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 8. Nauczyciel ma prawo poprosić nauczyciela o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 9. Spożywanie posiłków i napojów przez uczniów podczas zajęć językowych jest zabronione.
 10. Opłatę członkowską w wysokości 110 zł miesięcznie należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum FCB Escola Varsovia. Czesne pobierane jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 5 listopada).
 11. W tytule przelewu należy wpisać: "Imię, Nazwisko, data urodzenia , nazwę zespołu, nazwę centrum (np. Bemowo) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata".
 12. W przypadku braku wpłaty czesnego, FCB Escola Varsovia zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez nauczyciela prowadzącego bądź koordynatora centrum o braku wpłaty - odmowy udziału ucznia w zajęciach.
 13. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez FCB Escola Varsovia jest dobrowolne, dlatego też zarząd szkoły będzie bezwzględnie egzekwował opłatę czesnego.
 14. Istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty czesnego za zajęcia szkoleniowe. Może to nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku poświadczenia niskiego statusu materialnego ucznia FCB Escola Varsovia, po wcześniejszym przedstawieniu dokumentacji do nauczyciela prowadzącego, zaopiniowaniu wniosku przez koordynatora centrum oraz podpisaniu decyzji przez dyrektora FCB Escola Varsovia.
 15. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez FCBEscola Varsovia stosownych decyzji, w tym wydalenia zajęć językowych FCB Escola Varsovia.

Patronat

          

 

   


Partnerzy